Windox-duurzaam
Helder als bronwater - Clear like spring water...
Other links
Wat doet Windox-Duurzzam
Copyright © 2012 Windox-duurzaam.nl
Design by Windox-design.nl


Helofytenfilter:
De werking van helofyten filters


De werking van het helofytenfilter berust vooral op de activiteiten van bacteriŽn in de bodem.
Vooral rond de rietwortels ontwikkelen zich na korte tijd grote concentraties bacteriŽn die de afvalstoffen in het water zeer efficiŽnt afbreken.
De bacteriegroei rond de wortels wordt bevorderd door de rietplanten zelf, die als een soort 'snorkels' zuurstof uit de lucht opnemen en naar de wortels transporteren.
Wat verder van de wortels af is de bodem zuurstofarm (anaeroob) en daar bevinden zich weer andere bacteriŽn, die geen zuurstof nodig hebben.
Het is juist deze unieke combinatie van verschillende bacteriesoorten in een rietfilter die zorgen voor het grote zuiverende vermogen.
Naast deze rol van de planten zorgen ze er ook voor dat het systeem niet dichtslibt, door de continuÔteit van groei en afsterven van de wortels.
In een zekere mate leven de planten ook van het fosfaat en stikstof in het afvalwater maar een aanzienlijk deel daarvan komt weer vrij als de bovengrondse delen van de planten afsterven in de winter.
De belangrijkste reden voor de efficiŽntie van helofytenfilter blijft daarom vanwege de bacteriŽle activiteiten.

Stikstof en fosfaat

Helofytenfilter zijn, van alle kleine systemen, het beste in staat om fosfaten en stikstof uit het afvalwater te verwijderen.
Stikstofverbindingen (eiwitten, ammonium, nitraten) worden afgebroken en voor een deel omgezet in N2, het (onschadelijke) stikstofgas in onze atmosfeer.
Fosfaten kunnen in ons filter worden gebonden dmv. Ijzergruis filtering.
Omdat deze stof dan word omgezet in het systeem, hebben we te maken met een oneindig proces; op den duur zal het filter niet verzadigd raken en het fosfaat kunnen blijven opnemen en afbreken.

In de ontwerpen gaat men dan uit van een opslagcapaciteit voor zeker 25 jaar.
Na deze periode kan, indien nodig, de toplaag van het systeem vernieuwd worden door de grond te vervangen.
De met Betritus verzadigde grond is goed als meststof te gebruiken.
Het gaat dus, bij het benoemen van de levensduur van een helofytenfilter, vooral om de stoffen die worden gebonden, vastgelegd.
De meeste van de overige processen zijn omzettingsprocessen door de eerder genoemde
bacteriŽn.
Die gaan gewoon door, ook na 25 aar.
Echter: de fosfaatbinding word in dit Helofytenfilter toegepast omdat in het systeem  fosfaat word toegevoegd als afvalstof is het binden hiervan noodzakelijk en het aanwezige fosfaat daarbij direct omgezet en gerecycled.

Samengevat
į Het zijn dus de bacteriŽn in de grond die het eigenlijke zuiverende werk verrichten.
De bacteriŽn zetten complexe stikstofverbindingen om in nitraat en zelfs tot N2 (onschadelijke luchtstikstof; lucht bestaat reeds voor ca 80 % uit N2)).
į De riet/Moeras planten dienen vooral voor de zuurstofaanvoer en de wortelgroei helpt voorstoppingen te voorkomen en ook verdienen zij de eer voor de enorme aantallen bacteriŽn in de bodem.
į Toeslagstoffen als kalk en ijzer binden fosfaat in een Helofytenfilter.
į In beperkte mate nemen de rietplanten ook fosfaten en stikstof op voor de groei en dit word weer direct of indirect teruggebracht op de grond middels as of compost.

Helofytenfilter; de opbouw van het filter:
Een helofytenfilter is in feite een zandfilter, beplant met Helofyten.
Helofyten is een ander woord voor moerasplanten, planten die in ondiep water groeien, waarbij ze in de bodem wortelen en met stengel en bloeiwijze boven water uitsteken. Voorbeelden van helofyten zijn: riet, lisdodde, biezen, zegge, gele lis, Kalmoes, Valeriaan etc.
Bij een helofytenfilter wordt meestal riet ingezet, omdat deze plant goed bestand is tegen zware of wisselende (chemische) belasting.
Bovendien wortelen rietplanten zeer diep.
Daar wij 5 compartimenten plannen bij de aanleg van het filter is het experimenteren met verschillende Helofyten mogelijk.
Deze diverse Helofyten vergroten ook weer de biodiversiteit mogelijkheden binnen het geheel.

Stap voor stap:

Bij de aanleg wordt een oppervlakte van ca 80 vierkante meters opgehoogd met ca 1,2 meter (10 cm grindbed met drainage afgedekt met een filterdoek; ca 1 m zandlaag en een 10 a 20 cm beloopbare grind toplaag voor het verdelen van het toegevoerde water.
Per persoon is (bij huishoudelijk afvalwater) een oppervlakte nodig van 3 tot 5 vierkante meter. (gekozen word hier dus voor 4 m2 per I.E.)
Het geheel wordt van onder en zijdelings afgedicht met een speciale sterke EPDM folie en omzoomd door een heuvelrug.
De volgende stappen zijn:
į leggen van drainageleidingen, (1 lus per compartiment naar een eigen opendeksel vat dat dient als meet en monsterput) per object in een laag met grind
į leggen van worteldoek hierover,
į maken van het infiltratiesysteem (of basis van 5 compartimenten)
į het systeem beplanten met (jonge) rietplanten.
į afwerken met 10 a 20 cm grind.

Technische opbouw
Een helofytenfilter voor het zuiveren van afvalwater word normaal altijd voorafgegaan door VORTEX compacte doorstroom bezinkingsputten.
Eťn voor het WC- water, ook wel het zwarte water genoemd, dit is de ďseptic tankĒ. Een andere put is voor het zeephoudende water, meestal grijs water genoemd.
Deze put heet deďvet afscheiderĒ.
Na deze twee putten komen de afvalstromen samen in de vortex bezinkput.
Waarna het door een UV-filter stroomt om ongewenste bacterieen te doden.
Vandaar uit wordt het afvalwater door middel van een overstort, het rietveld gebracht.
De afvoer van het rietveld mondt uit in een controleput, zodat de kwaliteit van het gezuiverde water ten alle tijden beoordeeld kan worden, visueel of door middel van een chemische analyse.
Vanaf de controleput kan het water afgevoerd worden naar de vijvers, sloten of in de polder.
Of naar een pompput zodat het gezuiverde water hergebruikt kan worden.
Omdat het water schoon, helder en reukloos is, kan het bijvoorbeeld
benut worden voor de toiletspoeling.
Op deze manier kan op jaarbasis bijna een derde op het totale waterverbruik bespaard worden.
Het gezuiverde water kan ook voor andere doelen hergebruikt worden, zoals schrobwater of voor het sproeien van de tuin.

Meer weten? (klik op onderstaande tabs)
Home -Stappenplan -Products -Contact -